Activities of State Institutions of Ukraine in the Return of Cultural Property and Documentary Archival Collections

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/unilib/2023_293529

Keywords:

memory, historical property, archival collection, library, library collection, archival institution, archival document, historical and cultural heritage

Abstract

Objective. The purpose of this publication is to investigate the activities of the State institutions of Ukraine in identifying and returning historical, cultural property, library collection, and archival documents to Ukraine. Methods. The research is based on the method of system analysis and synthesis, historical method, structural-functional analysis, and problem method. Results. Based on archival documents, legislative and regulatory acts, and published research, the article analyzes the activities of state institutions of Ukraine in the process of returning cultural and historical property as well as archival and library collections to Ukraine. The chronological framework of the research is stipulated by the establishment of the National Commission for the Return of Cultural Property to Ukraine after Ukraine’s independence and a significant narrowing in the early 2000s of the state policies on the return of historical and cultural heritage. Conclusions. The results showed that during the existence of the National Commission for the Return of Cultural Property to Ukraine and the State Service for Monitoring the Movement of Cultural Property Across the State Border of Ukraine, the Department for the Control of the Movement of Cultural Property did a wide range of multi-vector work. The foundations were laid for future long-term intergovernmental cooperation in the field of search, record-keeping, return of historical and cultural property, library collection, archival documents, and collections.

Author Biographies

Z. M. SVERDLYK, Kyiv National University of Culture and Arts; Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping (Kyiv, Ukraine)

Zoriana Sverdlyk,
PhD in History,
Associate Professor of the Department of Information Technology (KNUCA),
Leading Researcher at the Department of Documentation Studies (URIAARK)

V. F. BOIKO, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping (Kyiv, Ukraine)

Vita Boiko,
PhD in History,
Deputy Director.

S. H. KULESHOV, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping (Kyiv, Ukraine)

Sergey Kuleshov,
Doctor of Historical Sciences,
Professor

References

Akulenko, V. (2010). Implementatsiia norm mizhnarodnoho prava pro okhoronu kulturnykh tsinnostei u zakonodavstvi pro Zbroini syly Ukrainy. Pratsi Tsentru Pam’iatkoznavstva, 18, 51-60. Retriеved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/80000 (in Ukrainian)

Akulenko, V. (2018). Kulturni tsinnosti yak rozminni monety ukrainskykh natsionalnykh interesiv. Pamiatky Ukrainy, 1/2, 84-87. (in Ukrainian)

Kot, S. (2010). Z istorii formuvannia orhanizatsiinykh zasad derzhavnoi polityky povernennia ta restytutsii kulturnykh tsinnostei v nezalezhnii Ukraini. Istoriia Ukrainy: Malovidomi Imena, Podii, Fakty, 36, 361-371. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/histname_2010_36_361 (in Ukrainian)

Kot, S. (2011). Druha svitova viina i dolia kulturnykh tsinnostei Ukrainy: peremishchennia i vtraty. In Ukraina v Druhii svitovii viini: pohliad z XX st. Istorychni narysy (Book 2) (pp. 231-276). Kyiv: Naukova dumka. Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/0007095 (in Ukrainian)

Kot, S. (2015). Istorychnyi dosvid ta aktualni problemy zberezhennia pam’iatok kultury v Ukraini. In Kulturna spadshchyna v konteksti «Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» (pp. 7-102). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy. Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/10571 (in Ukrainian)

Kot, S. (2017). Pro ratyfikatsiiu Ukrainoiu Konventsii YuNIDRUA pro vykradeni chy nelehalno vyvezeni predmety kultury (Rym, 24 chervnia 1995 r.) : informatsiino-analitychna dovidka. Kyiv: NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/0013252 (in Ukrainian)

Kulinich, M. (2013). Arkhivna ukrainika i diialnist Derzhavnoi sluzhby kontroliu za peremishchenniam kulturnykh tsinnostei cherez derzhavnyi kordon Ukrainy (2000–2011 rr.): korotki pidsumky. Arkhivy Ukrainy, 3(285), 11-20. Retrieved from https://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/32 (in Ukrainian)

Kulinich, M. (2014). Diialnist derzhavnoi arkhivnoi sluzhby Ukrainy ta naukovykh instytutsii u sferi restytutsii i povernennia arkhivnoi ukrainiky. Naukovi Pratsi Istorychnoho Fakultetu Zaporizkoho Natsionalnoho Universytetu, 39, 326-330. Retrieved from http://old.istznu.org/page/issues/39/1600.ukr.html (in Ukrainian)

Kulinich, M. (2015). Arkhivna ukrainika: istoriia povernennia, typolohiia, dzherelno-informatsiine znachennia (1991–2014). (Extended abstract of PhD dissertation). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv. Retrieved from https://scc.knu.ua/upload/iblock/1c9/aref_Kulinich%20M.J..pdf (in Ukrainian)

Malezhyk, D., & Khomenko, H. (2014). Restytutsiia kulturnykh tsinnostei z Nimechchyny v Ukrainu (druha polovyna ХХ – poch. ХХІ st.). Naukovyi Chasopys NPU Imeni M. P. Drahomanova. Seriia 6: Istorychni Nauky, 12 343-353. Retrieved from https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11540 (in Ukrainian)

Palienko, M. (2006). Arkhivy ukrainskoi emihratsii v radianskykh spetsskhovyshchakh (peremishchennia, opratsiuvannia, vykorystannia). Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal, 1(466), 196-213. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/journal_2006_1_196 (in Ukrainian)

Palienko, M. (2011). Arkhivna spadshchyna ukrainskoi emihratsii yak skladova zarubizhnoi ukrainiky: osnovni etapy formuvannia. Arkhivy Ukrainy, 6(276), 10-20. Retrieved from https://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/41 (in Ukrainian)

Sverdlyk, Z., & Klynina, T. (2020). Information Activities of the Ukrainian Diaspora in the Czechoslovak Republic (1930–1931). Journal of History Culture and Art Research, 9(1), 386-395. doi: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2416 (in Ukrainian)

Tatiivska, I. (2014). Do pytannia pro vzaiemodiiu derzhavnykh orhaniv vlady u zapobihanni vtrat kulturnykh tsinnostei. Khudozhnia Kultura. Aktualni Problemy, 10, 321-329.Retrieved from http://mari.kyiv.ua/sites/default/files/inline-files/Hud-Kultura_10-2014.pdf (in Ukrainian)

Tatiivska, I. (2016). Ukraina — SShA: pytannia povernennia ta restytutsii kulturnykh tsinnostei. Khudozhnia Kultura. Aktualni Problemy, 12, 218-226. doi: https://doi.org/10.31500/1992-5514.12.2016.179085 (in Ukrainian)

Tatiivska, I. (2018). Instytutsiina diialnist Ukrainy v haluzi povernennia ta restytutsii kulturnykh tsinnostei (1992–2011). (Extended abstract of PhD dissertation). Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. Kyiv. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012а). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 12: Zvity pro zakordonni vidriadzhennia za 1993–1994 rr. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012b). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 18: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv z pryvatnoho arkhivu Stepana Siropolka u Chekhii do TsDAVO Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012c). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 19: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu spadshchyny O. Olesia ta O. Olzhycha, otrymanoi Posolstvom Ukrainy v Cheskii Respublitsi v Instytut literatury im. T. H. Shevchenka Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012d). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 21: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv ta memorialnykh rechei Lesi Ukrainky iz SShA do Muzeiu vydatnykh diiachiv Ukrainskoi kultury. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012e). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 22: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu vydan ta publikatsii tvoriv V. Sychinskoho iz SShA do Khmelnytskoi oblasnoi universalnoi naukovoi biblioteky im. M. Ostrovskoho. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012f). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 23: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu kolektsii knyh, albomiv, periodyky, arkheolohichnykh materialiv ta vlasnoho arkhivu Yu. Shumovskoho iz SShA do Derzhavnoho istorychno-kulturnoho zapovidnyka v m. Dubno. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012g). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 28: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv pysmennyka Vasylia Barky iz SShA do Instytutu literatury Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012h). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 30: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv ta literaturnykh tvoriv z pryvatnoho arkhivu Liudmyly Kraskovskoi v Chekhii do Tsentralnoho derzhavnoho arkhivu-muzeiu literatury i mystetstv Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012i). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 34: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv ta memorialnykh rechei ukrainskoho khoreohrafa, kinomyttsia Vasylia Avramenka iz SShA do Korsun-Shevchenkivskoho derzhavnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012j). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 4: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu arkhivnykh materialiv O. P. Dovzhenka z Moskvy v Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstv Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012k). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 7: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu spadshchyny ukrainskoi poetesy ta khudozhnytsi Hali Mazurenko z Velykobrytanii do Derzhavnoho muzeiu literatury Ukrainy. (in Ukrainian)

TsDAVO Ukrainy. (2012l). Fond № 5304 opys 1 sprav postiinoho zberihannia za 1992-2000 rr. Sprava 9: Dokumenty (akty, dovidky, lystuvannia) pro peredachu dokumentiv Tovarystva «Prosvita» z Polshchi do Tsentralnoho derzhavnoho istorychnoho arkhivu Ukrainy u m. Lviv. (in Ukrainian)

TsDAZU. (n.d.a). Fond № 73, opys 1, sprava 1: Dokumenty Natsionalnoi komisii ta Derzhavnoi sluzhby kontroliu (shchodo derzhavnoi reiestratsii, dlia zasidannia kolehii Minkultury, pro pidsumky roboty toshcho). (in Ukrainian)

TsDAZU. (n.d.b). Fond № 73, opys 2, sprava 81: Akty peredachi kulturnykh tsinnostei, vyluchenykh mytnytsiamy Ukrainy. (in Ukrainian)

Tykhenko, V. (2018). Povernennia kulturnoi spadshchyny ukrainskoi diaspory (za dokumentamy TsDAZU). Arkhivy Ukrainy, 5-6(316-317), 109-116. doi: https://doi.org/10.47315/archives2018.316-317 (in Ukrainian)

Tykhenko, V. (2020). Problemy restytutsii kulturnykh tsinnostei v suchasnii Ukraini (za dokumentamy TsDAZU). Arkhivy Ukrainy, 1(322), 173–186. doi: https://doi.org/10.47315/archives2020.322.173 (in Ukrainian)

Ukrainets, N. (2010). Problema povernennia v Ukrainu kulturnykh tsinnostei. Suchasna Ukrainska Polityka. Polityky I Politolohy Pro Nei, 19, 279-287. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26707 (in Ukrainian)

Ukrinform. (2020, September 6). Yedyne mistse dlia skifskoho zolota – ne okupovana Rosiieiu terytoriia Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094282-kuleba-edine-misce-dla-skifskogo-zolota-ne-okupovana-teritoria-ukraini.html (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992a). Pro utvorennia Natsionalnoi komisii z pytan povernennia v Ukrainu kulturnykh tsinnostei: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 732-92-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-92-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992b). Uhoda pro povernennia kulturnykh ta istorychnykh tsinnostei derzhavam yikhnoho pokhodzhennia (Identifier 997_064). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_064#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1993a). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu komisiiu z pytan povernennia v Ukrainu kulturnykh tsinnostei: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 464-93-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-93-п (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1993b). Pro Typove polozhennia pro ukrainsku chastynu dvostoronnoi mizhuriadovoi komisii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 178-93-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-93-п (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1993c). Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna pro kulturne spivrobitnytstvo (Identifier 276_056). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_056#Text (in Ukraine)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1994). Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Spoluchenykh Shtativ Ameryky pro okhoronu i zberezhennia kulturnoi spadshchyny (Identifier 840_006). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_006#Text (in Uktaine)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995). Dohovir pro druzhni vidnosyny i spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Cheskoiu Respublikoiu (Identifier 203_101). Database “Legislation of Ukraine” Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/203_101?lang=en#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996a). Pro Polozhennia pro ukrainsku chastynu Spilnoi mizhuriadovoi komisii z pytan ekonomichnoho spivrobitnytstva: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 1414-96-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-96-п (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996b). Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Respubliky Polshcha pro spivrobitnytstvo u spravi okhorony ta povernennia vtrachenykh i nezakonno peremishchenykh pid chas Druhoi svitovoi viiny kulturnykh tsinnostei (Identifier 616_120). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_120#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996c). Pro zminy v systemi tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.07.1996 r. (Identifier 596/96). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596/96#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1997). Pro zatverdzhennia skladu Ukrainskoi chastyny Ukrainsko-Amerykanskoi spilnoi komisii z pytan kulturnoi spadshchyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 308-97-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-97-п (in Ukrainan)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1999). Pro zminy u strukturi tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.12.1999 r. (Identifier 1573/99). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1573/99#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2000a). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu kontroliu za peremishchenniam kulturnykh tsinnostei cherez derzhavnyi kordon Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 983-2000-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2000-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2000b). Pro utvorennia Derzhavnoi sluzhby kontroliu za peremishchenniam kulturnykh tsinnostei cherez derzhavnyi kordon: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 221-2000-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2000-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2011). Pro likvidatsiiu uriadovykh orhaniv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (Identifier 346-2011-п). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii z provedennia derzhavnoi ekspertyzy kulturnykh tsinnostei: Nakaz Ministerstva kultury Ukrainy vid 15.11.2019 r. № 877 (Identifier v0877734-19). Database “Legislation of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0877734-19#Text (in Ukrainian)

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

SVERDLYK, Z. M., BOIKO, V. F., & KULESHOV, S. H. (2023). Activities of State Institutions of Ukraine in the Return of Cultural Property and Documentary Archival Collections. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings, (8), 84–98. https://doi.org/10.15802/unilib/2023_293529

Issue

Section

FUNDS OF LIBRARIES